RÓLUNK

A Litográfia Nyomda bemutatása

A Li­tog­rá­fia Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. 30 éve kezd­te meg mű­kö­dé­sét a nyom­da­ipar­ban. A kez­de­tek – „a hõs­kor” – kis pél­dány­szá­mú meg­ren­de­lé­se­it – a gép­par­kunk és tech­no­ló­gi­ánk fo­lya­ma­tos, tu­da­tos fej­lesz­té­sé­vel pár­hu­za­mo­san – fo­ko­za­to­san vál­tot­ták fel az igé­nye­sebb, szí­nes és na­gyobb meg­ren­de­lé­sek. A litográfia nyomda 30 éves szakmai tapasztalatával, modern technológiai felszereltséggel és széleskörű termékkínálattal áll ügyfelei rendelkezésére. Az új év­ez­red­ben új éle­tün­ket új te­lep­he­lyen kezd­tük el: Pipóhegy ut­cá­ról a Vágóhíd utcára köl­töz­tünk, ahol – a be­ren­dez­ke­dést kö­ve­tően – vál­to­zat­lan ka­pa­ci­tás­sal foly­tat­juk te­vé­keny­sé­gün­ket. Ös­­sze­han­golt mun­ka­tem­pó, meg­fe­le­lő gép­park – és pe­ri­fé­ri­ái – és nem utol­só­sor­ban egy jól kép­zett, fi­a­tal szak­em­ber­gár­da ga­ran­tál­ja szlo­ge­nünk nap­ra­kész­sé­gét: ,,Legyen Ön is igé­nyes part­ne­rünk!” Nyom­dai szol­gál­ta­tá­sunk szá­mí­tó­gé­pes elõ­ké­szí­tés­sel tel­jes: ötletgazdag gra­fi­kai ter­ve­zés­sel va­ló­sít­juk meg el­kép­ze­lé­se­it ki­ad­vá­nyá­ról. Igény sze­rint ar­cu­lat­ter­vet is ké­szí­tünk, mely­hez a fo­tó­anya­got ké­rés­re el­ké­szít­tet­jük.

Elért sikerek, eredmények

Az elmúlt 10 év során, folyamatos fejlesztéseken vagyunk túl.

A magas minőségű ofszet technológia mellett, munkába álltak a fekete-fehér és színes digitális nyomdagépek

2018-ban beindult a széles formátumú XEROX digitális nyomtató, melyet 2020ban egy csúcstechnológiás EPSON nyomtatóval erősítettünk meg.